صفحه ۱۵۸

که برای کیست آن" که مراد خود آن حضرت است - برای آگاهی از این روایات می‎توان به کتاب وسائل مراجعه نمود.سرایر 110/.

و شاید بخاطر همین جهت بوده که در شرایع آمده است: و هر زمینی که ملک مسلمانی بوده برای او یا ورثه اوست، و اگر مالک شناخته شده معینی ندارد برای امام (ع) است و احیاء آن مگر با اجازه وی جایز نیست.مختلف ‏332/1.

پس "زمین" در کلام ایشان - قدس سره - بر اعم از آباد و موات حمل می‎شود همانگونه که از اطلاق کلام ایشان آشکار است، و ذیل کلام ایشان که موضوع احیاء را مطرح کرده قرینه ای بر اراده خصوص موات نیست، بلکه بیانی برای حکم قسمتی از آن است. و اینکه می‎فرماید: "برای امام است" یعنی در اختیار و در تصرف اوست نه اینکه ملک شخصی اوست؛ و این تعبیر در انفال و در مجهول المالک هر دو به یک میزان صادق است، و ما پیش از این گفتیم که انفال ملک شخصی امام نیست.

و از همینجا آشکار می‎شود اشکال نوشته مسالک که می‎گوید: "حکم در اینجا مقید است به این که موات باشد، زیرا اگر آباد باشد مال مجهول المالک است و حکم آن از ملکیت آن برای امام بخصوص خارج است. اما اگر موات باشد و پیش از آن در ملکیت کسی بوده اما اکنون مالک آن نامشخص است برای امام است."وسایل ‏120/11، ابواب جهاد عدو، باب 72، روایت 1 و 2.

بنابراین که قائل شویم که مالک اولی مالک رقبه زمین است و پس از موات شدن باز ملکیت وی باقی است، دیگر مجهول المالک بودن آن فرقی بین آباد و موات بودن آن نمی کند، و ظاهر عبارت شرایع نیز تعمیم است.

در جواهر نیز به این اشکال تصریح کرده آنگاه که می‎نویسد:

ناوبری کتاب