صفحه ۹۴

و کسانی که شبهه دارا بودن کتاب دارند و آنان مجوس می‎باشند، که از آن سه دسته جزیه گرفته می‎شود. و در این مسأله بین علمای اسلام چه گذشته و چه جدید اختلافی نیست، چرا که صحابه بر آن اجماع داشتند و فقهای پیشین و پس از آنان تا زمان ما از اهل حجاز و عراق و شام و مصر و جاهای دیگر از همه زمانها و مکانها هم بدان عمل کرده اند، بر اساس آیه شریفه که دلالت بر جزیه دارد و نیز احادیث پیشین و کردار پیامبراکرم (ص) و اینکه آن حضرت از مجوسیان هجر جزیه گرفت و معاذ را به یمن فرستاد و دستور داد که از هر مرد بالغ یک دینار و یا معادل آن از پارچه های معافری آنان بگیرد، و این مسأله اجماعی است."خراج 128/.

در نهایه ابن اثیر پس از ذکر حدیث می‎نویسد: "معافری [که در متن روایت آمده است ] نوعی پارچه گران قیمت یمنی است که منسوب به معافر است که قبیله ای است در یمن."مغنی ‏568/10 و 573.

11 - باز در همان کتاب است: "بجز گروههای سه گانه از دیگر کفار جز اسلام پذیرفته نیست و اگر جزیه بپردازند از آنها پذیرفته نمی گردد، مانند بت پرستان و سنگ پرستان و آتش پرستان و خورشیدپرستان و دیگر مشرکان از عرب و عجم که یهودی و مسیحی و مجوسی نیستند؛ این سخن را شافعی نیز گفته است. ابوحنیفه گفته: از همه کفار پذیرفته می‎شود مگر آنکه عرب باشند، احمد گفته از همه پذیرفته می‎شود مگر بت پرستان از عرب، مالک نیز گفته از همه آنان پذیرفته می‎شود مگر مشرکان قریشی چرا که آنان مرتد شده اند. اوزاعی و سعید بن عبدالعزیز گفته اند از همه آنان پذیرفته می‎شود."مغنی ‏573/10.

ناوبری کتاب