صفحه ۹۲

نیز در این جهت همانند یهود و نصاری است که از آنان جزیه پذیرفته می‎شود.

اگر چه خوردن ذبایحشان و ازدواج با زنان آنان جایز نیست. از ستاره پرستان و گوساله پرستان (سامره)نهایه 291/. نیز در صورتی که در اصل اعتقادات با یهود و نصاری موافق باشند، اگر چه در فروع با آنان مخالف باشند، پذیرفته می‎شود؛ ولی اگر با یهود و نصاری در اصل اعتقادات مخالف باشند، از آنان پذیرفته نمی شود."مبسوط ‏9/2. لازم به ذکر است که ماوردی از علمای شافعیه است.

6 - در مبحث جهاد کتاب بدایه ابن رشد پس از ذکر جزیه اهل کتاب و ذکر آیه شریفه می‎نویسد: "و عموم فقها بر این اتفاق نظر دارند که جزیه از مجوس گرفته می‎شود بر اساس گفته پیامبر(ص) که فرمود "سنوا بهم سنة اهل الکتاب" با آنان همانند سنت اهل کتاب رفتار کنید. اما جز اهل کتاب نسبت به دیگر مشرکان اختلاف است که آیا از آنان جزیه پذیرفته می‎شود یا نه، برخی گفته اند از هر مشرکی جزیه پذیرفته می‎شود، مالک نیز همین نظر را دارد، و برخی مشرکان عرب را استثناء کرده اند.

اما شافعی و ابوثور و جماعتی گفته اند که جز از اهل کتاب و مجوس جزیه پذیرفته نمی شود."مبسوط ‏36/2.

7 - در خراج ابویوسف آمده است: "ابویوسف گوید: جزیه بر همه اهل ذمه واجب است. از کسانی که در عراق هستند و دیگران که اهل حیره و دیگر شهرها هستند، یهودی باشند یا مسیحی یا

ناوبری کتاب