صفحه ۸۰

بخش دوم: جزیه

جزیه و خراج و تفاوت بین آنها
جزیه از چه کسانی گرفته می‎شود؟
اندازه جزیه
جزیه از چه چیزهایی گرفته می‎شود؟
مصرف جزیه
شرایط ذمه

ناوبری کتاب