صفحه ۷۳

12 - باز در همان کتاب از کلینی به سند خود از امام صادق (ع) است که در روایتی طولانی که در آن جهاد و ویژگی های مجاهدان را یادآور شده است فرمود: "و این از آن روست که همه آنچه مابین آسمان و زمین است از آن خداوند عزوجل و پیامبر او و پیروان او از مؤمنین که دارای این ویژگی ایمانند می‎باشد.

پس آنچه از دنیا در دست مشرکان و کفار و ستمگران و گناهکاران از اهل خلاف است از آن پیامبرخداست. و کسی که از اطاعت خدا و پیامبر سرپیچیده، نسبت بدانچه در دست اوست به مؤمنان و کسانی که دارای این صفات هستند ستم کرده و نسبت به آنچه خدا به پیامبرش بخشیده به ناروا تصرف نموده؛ پس آن حق آنان است که خدا به آنان بخشیده و به آنان باز گردانده؛ و همانا معنی فئ هر چیزی است که به دست مشرکین افتاده آنگاه از آنچه نزد آنان و در دست آنان است به پیامبر باز گردانده شده؛ پس هر چیزی که به جایگاه خودش چه گفتار باشد و چه کردار باز گردد، آن فئ است؛ مانند گفتار خداوند عزوجل که می‎فرماید: (للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحیم) که کلمه "فاؤوا" به معنی بازگشت از قسم خود مبنی بر ترک زناشوئی با همسر است.

پس فئ به معنای بازگشت هر چیز است به جایگاهی که بر آن یا در آن بوده؛ و به خورشید آنگاه که به سوی مغرب باز گردد گفته می‎شود "فاءت الشمس" و نیز آنچه را خدا از کافران به مؤمنان باز گردانده ویژه مؤمنان است که پس از ستم کفار باز گردانده شده است."عن زرارة ومحمد بن مسلم و أبی بصیر أنهم قالوا له، ماحق الامام فی أموال الناس ؟ قال "الفی و الانفال والخمس و کل مادخل منه فئ أو أنفال أو خمس أو غنیمة فان لهم خمسه." (وسائل ‏373/6، ابواب انفال، باب 1، حدیث 33) .

ناوبری کتاب