صفحه ۶۸

9 - باز در همان کتاب به سند خود از امام صادق (ع) آمده است که گفت: "از آن حضرت درباره مردی که با کنیزی پیش از آنکه تقسیم شود آمیزش کرده بود پرسیده شد، حضرت فرمود: کنیز قیمت گذاری شود و به قیمت به او فروخته شود؛ آنگاه سهم وی از فئ کسر شود."وفیه أیضا فی روایة الحلبی عن أبی عبدالله(ع) قال: "سألته عن رجل لقیه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم ان المسلمین أصابوا ذلک کیف یصنع بمتاع الرجل ؟ فقال اذا کانوا أصابوه قبل أن یحوزوا متاع الرجل رد علیه وان کانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فئ المسلمین فهوأحق بالشفعة". (وسائل ‏74/11، ابواب جهاد عدو، باب 35، حدیث 2.)

10 - باز در همان کتاب است خبر ابن سنان از امام صادق (ع) که گفت: "به آن حضرت گفتم مردی از فئ دزدیده است، فرمود: بعد از تقسیم یا پیش از آن ؟ گفتم: در مورد هر دو پاسخ بفرمایید. فرمود: اگر پس از آن باشد که سهمیه او پرداخت شده، دستش قطع می‎شود؛ و اگر پیش از تقسیم باشد، بریده نمی شود تا مشخص شود که از آن مال چه اندازه به او می‎رسیده است."وفیه أیضا فی روایة حفص بن غیاث قال سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل من أهل الحرب اذا أسلم فی دارالحرب فظهر علیهم المسلمون بعد ذلک ؟ فقال "اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار و هم أحرار و ولده و متاعه و رقیقه له فأما الولد الکبار فهم فئ للمسلمین الاأن یکونوا أسلموا قبل ذلک فأما الدور و الارضون فهی فئ و لاتکون له. (وسائل ‏89/11، ابواب جهاد عدو، باب 43، حدیث 1) .

11 - باز در همان کتاب به سند صحیح از زراره آمده است که گفت: "امام می‎تواند حکم براند و ببخشد و بدهد هر چه بخواهد پیش از آنکه سهام تقسیم شود. پیامبر خدا به همراه قومی جنگید که برای آنان در فئ بهره ای قرار داده نشده بود، و اگر خواست آن را بین آنان تقسیم می‎کند.وفیه أیضا خبر أبی الربیع الشامی عن أبی عبدالله(ع) قال: "لاتشتر من أرض السواد (أراضی أهل السواد خ،ل)شیئا الامن کانت له ذمة فانما هو و فئ للمسلمین." (وسائل ‏274/12، ابواب عقد بیع، باب 21، حدیث 5.)

12 - در سیره ابن هشام آمده است: "چون پیامبرخدا اسیران جنگ حنین را به خانواده خودشان باز گردانید، سوار بر مرکب شد و مردم به دنبال او حرکت می‎کردند و می‎گفتند: ای پیامبر خدا فئ ما را از شتر و گوسفندان بین ما تقسیم فرما...آنگاه آن حضرت در کنار شتری ایستاد و مقداری

ناوبری کتاب