صفحه ۶۷

فئ باز گردانده، قسمتی برای وی در نظر گرفته خواهد شد."بلغنی عنک امر ان کنت فعلته فقد اسخطت الهک و اغضبت (عصیت) امامک انک تقسم فئ المسلمین الذی حازته رماحهم و خیولهم و اریقت علیه دماؤهم فیمن اعتامک من اعراب قومک . (نهج البلاغه، فیض / 961؛ لح 415/، نامه 43) .

6 - باز در همان کتاب در روایت حلبی از امام صادق (ع) آمده است که گفت: "از آن حضرت درباره مردی پرسیدم که دشمن به او زده و مالی یاکالایی را از او گرفته است آنگاه مسلمانان سررسیده اند و آن مال را به دست آورده اند، اکنون با کالای این مرد چه باید بکنند؟ حضرت فرمود: اگر مسلمانان هنگامی سررسیده اند که هنوز آنان کالای این شخص را تصرف نکرده اند، این مال به صاحبش بازگردانده می‎شود؛ و اگر پس از آنکه تصرف کرده اند از آنان پس گرفته شده است، در این صورت فئ مسلمانان است ولی او [صاحب اولی ] در این مال شراکت از دیگران سزاوارتر است."بلغنی عنک امر ان کنت فعلته فقد اسخطت الهک و اغضبت (عصیت) امامک انک تقسم فئ المسلمین الذی حازته رماحهم و خیولهم و اریقت علیه دماؤهم فیمن اعتامک من اعراب قومک . (نهج البلاغه، فیض / 961؛ لح 415/، نامه 43) .

7 - باز در همان کتاب در روایت حفص بن غیاث آمده است که گفت: "از امام صادق (ع) از فردی از اهل حرب پرسش کردم که در دارالحرب مسلمان شده است آنگاه مسلمانان پس از آن بر آنان دست یافته اند، حضرت فرمود: اسلام او برای فرزندان کوچک وی پذیرفته است و آنان آزادند و فرزند و کالا و بردگانش از آن اوست، اما فرزندان بزرگ وی فئ مسلمانانند مگر آنکه آنان نیز پیش از این اسلام آورده باشند، اما خانه ها و زمینهایشان فئ است و از آنان نیست.ان رسول الله(ص) خرج بالنساء فی الحرب یداوین الجرحی و لم یقسم لهن من الفئ شیئا ولکنه نفلهن. (وسائل ‏86/11، ابواب جهاد عدو، باب 41، حدیث 6) .

8 - باز در همان کتاب در خبر ابی الربیع شامی از امام صادق (ع) آمده است که گفت: "از اراضی سواد چیزی را مخر مگر آنکه از اهل ذمه باشد زیرا آنها فئ مسلمانان است."ان علیا (ع) قال اذا ولد المولود فی ارض الحرب قسم له مما افاء الله علیهم. (وسائل ‏87/11، باب 41 از ابواب جهاد عدو، حدیث 8) .

ناوبری کتاب