صفحه ۵۸

پیامبرخدا(ص) بود چون وی و امیرالمؤمنین (ع) آن را گشودند و هیچ کس به همراه آنان نبود که در این صورت عنوان فئ بدان داده نمی شود بلکه نام انفال بدان صادق است، و نیز بیشه زارها و معادن و دریاها و بیابانها همه ویژه امام است."احکام السلطانیة / 136. باید گفت آنچه ایشان فرموده اند مخالف صریح آیه شریفه در سوره حشر [که به آنچه بدون جنگ به دست آمده فئ گفته شده ] و روایات بسیار زیادی است که در این باب رسیده است و به ذکر آن خواهیم پرداخت، و نیز مخالف آن چیزی است که ما از علمای فریقین شیعه و سنت نقل کردیم.

10 - در تفسیر نعمانی فئ را اعم از چیزهایی که با لشکرکشی یا جز آن به دست آمده قرار داده و گفته است: "فئ بر دو گونه است: برخی آن چیزی است که ویژه امام است، و آن گفتار خداوند عزوجل است که در سوره حشر فرمود: "ما افاء الله" و آن شهرهایی است که مسلمانان اسب و شتری بر آن نتاخته اند. نوع دیگر آن سرزمینهایی است که در اصل از مسلمانان غصب شده و اکنون به آنان بازگردانده می‎شود.

خداوند متعال می‎فرماید: (انی جاعل فی الارض خلیفة) . که همه دنیا به تمامی از آن آدم (ع) بود زیرا وی جانشین خدا در زمین بود، آنگاه آن برای برگزیدگانی است که خداوند آنان را برگزیده است و از گناه محفوظشان داشته است که اینان خلفاء در زمین هستند، و چون ستمگران حقی را که خدا و پیامبرش برای آنان قرار داده بود غصب کردند و این سرزمینها در دست کفار قرار گرفت و همچنان به صورت غصب در دست آنان بود تا اینکه خداوند پیامبرش حضرت محمد(ص) را به پیامبری برانگیخت، اینها به وی و به جانشینان وی بازگشت و هر چه به صورت غصب در دست آنان باقی مانده به وسیله شمشیر

ناوبری کتاب