صفحه ۵۷

به دست آمده باشد، و چیزی را که بدون جنگ به دست آمده است از انفال می‎داند، پس در نزد ایشان فئ مساوی غنیمت و در برابر انفال است.

9 - در اصول کافی در باب فئ و انفال این گونه آمده است: "همانا خداوند متعال همه دنیا را برای خلیفه خود قرارداد آنگاه که به فرشتگان گفت: (انی جاعل فی الارض خلیفة) احکام السلطانیة / 126. - من در زمین خلیفه قرار خواهم داد - پس همه دنیا برای آدم قرار داده شد و پس از او برای نیکان از فرزندان و جانشینان او قرار گرفت. پس هر گاه دشمنان آنان بر آنان غلبه یابند آنگاه به وسیله جنگ یا غلبه به آنان بازگردانده شود آن فئ است، و این در حقیقت به وسیله پیروزی و جنگ به آنان بازگردانده شده است و حکم آن همان است که خداوند متعال می‎فرماید که هر چه از غنیمت به دست آوردید خمس آن از خدا و از آن پیامبر و از آن خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است.

پس آنها از خدا و پیامبر و خویشاوندان پیامبر است. این همان فئ است که باز گشته است و در دست دیگران بوده که با شمشیر از دست آنان گرفته شده است.

و اما آنچه به آنان بدون لشکرکشی بازگردانده شده از انفال است که ویژه خدا و پیامبر است و کسی را در آن سهمی نیست؛ و مشارکت در جایی است که برای به دست آوردن آن جنگی واقع شده است، که در آن صورت برای رزمندگان چهار سهم و برای پیامبر سهمی در نظر گرفته شده است؛ و آنچه در سهم پیامبر است نیز به شش سهم تقسیم می‎شود، سه سهم برای او و سه سهم برای یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است.

و اما انفال که بدین گونه به دست نیامده ویژه پیامبر است. و فدک نیز ویژه

ناوبری کتاب