صفحه ۵۳

رسول خدا(ص) از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب بود. ولی آنچه مورد قبول ماست این است که مال فئ غیر از مال غنیمت است، پس غنیمت هر مالی است که از دارالحرب با زور به وسیله شمشیر گرفته می‎شود و امکان انتقال آن به دارالاسلام می‎باشد، ولی آنچه امکان انتقال آن به دارالاسلام وجود ندارد آن برای همه مسلمانان است که امام آن را مورد بررسی قرار می‎دهد تا منافع و درآمد آن را در بیت المال گردآورد و در جهت مصالح مسلمانان مورد استفاده قرار گیرد.

و فئ هر چیزی است که از کفار بدون جنگ یا با کوچاندن اهلش به دست می‎آید، و آن ویژه پیامبر است و در مواردی که در آیه شریفه آمده است به مصرف می‎رساند و آن برای جانشینان آن حضرت از پیشوایان راشدین است."لیس الخمس الافی الغنایم خاصة . (وسائل 6 / 338، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 2، حدیث 1.)

4 - در مجمع البیان ذیل آیه خمس آمده است: غنیمت آن است که از اموال اهل حرب از کفار به وسیله جنگ گرفته می‎شود، و آن هبه ای است از سوی خدا برای مسلمانان؛ و فئ چیزی است که بدون جنگ به دست می‎آید و آن نظر عطاء و مذهب شافعی و سفیان است. و همان از پیشوایان ما روایت شده است. و برخی گفته اند غنیمت و فئ یکی است؛ و ادعا کرده اند که این آیه ناسخ آیه ای است که در سوره حشر آمده است.مفردات / 402. در ابتدای مبحث غنایم شبیه به همین مطلب از تفسیر قرطبی نیز گذشت.نهایه ابن اثیر 3 / 482.

5 - در ام شافعی آمده است: "غنیمت چیزی است که برای به دست آوردن آن اسب و شتر تاخته شده است و برای کسی است که در آن معرکه حاضر بوده؛ و فئ چیزی است که برای به دست آوردن آن اسب و شتری تاخته نشده است."تبیان 2 / 666.

6 - در تفسیر سوره حشر از قرطبی آمده است:

ناوبری کتاب