صفحه ۴۹۰

به علاوه مورد موثقه محمد بن مسلم در باب احيا [ روايت پنجم در عنوان بعدي كتاب ] زمينهاي يهود و نصاري است [كه احيا كنندگان زمين يهود و نصاري هستند] كه بعدا بدان اشاره خواهيم كرد. پس آنچه در جواهر از شهيد نقل شده بود كه حرمت اموال آنان كه با حيازت و احيا به دست آمده بايد حفظ شود و در دست آنان باقي بماند، سخن درستي است و نبايد ناديده گرفته شود و بناي ائمه (ع) و اصحاب آنان نيز در مقام عمل همين گونه بوده است، چنانكه بر كسي كه سيره آنان را مورد مطالعه قرار دهد پوشيده نيست و اين نظر مطابق با صلاح اسلام و مسلمين نيز هست.

علاوه بر اينكه ما بارها يادآور شديم كه انفال ملك شخصي امام معصوم (ع) نيست بلكه اموال عمومي است كه در هر زمان در اختيار حاكم صالح آن زمان قرار دارد، پس ملاك اجازه و رضايت اوست؛ و در باب تحليل، رواياتي را كه ظهور در اختصاص تحليل به شيعه دارد، بايد به شرايطي كه حكومت صالح تشكيل نشده است حمل نمود.

سخن درباره روايات تحليل به درازا كشيد، خداوند متعال ما را به راه راست هدايت فرمايد.

ناوبری کتاب