صفحه ۴۷۷

روایت دوم وی، در وسائل در باب بیست و یکم از ابواب عقد بیع لا یحل لاحدان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. (وسائل ‏337/6، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 1، حدیث 4). از شیخ، از حسین بن سعید، از فضاله، از ابان، از ابوبصیر نقل شده که زنجیره سند آن موثوق به است.

این روایت را صاحب وسائل در باب سوم از ابواب انفال،من اشتری شیئا من الخمس لم یعذره الله، اشتری ما لایحل له. (وسائل ‏338/6 و 376، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 1، حدیث 5؛ و از ابواب انفال باب 3، حدیث 5؛و 12 / 275، ابواب عقد البیع...، باب 21، حدیث 6). از شیخ، از محمد بن علی بن محبوب، از احمد بن محمد، از حسین، از قاسم، از ابان، از ابوبصیر آورده و مراد از حسین حسین بن سعید، و مراد از قاسم قاسم بن محمد جوهری است. پس سند جز از ناحیه قاسم که مورد سؤال است اشکالی در آن نیست.

این روایت را ایشان در باب وجوب خمس لایعذر عبد اشتری من الخمس شیئا ان یقول: یا رب اشتریته بمالی حتی یأذن له اهل الخمس. (وسائل ‏378/6، ابواب انفال، باب 3، حدیث 10). نیز آورده است مگر اینکه به جای "حسین عن قاسم" "حسین بن قاسم" آورده که با مراجعه به تهذیب وسائل ‏275/12، ابواب عقد البیع، باب 21، حدیث 6. مشخص می‎شود که در نگارش اشتباه شده است. و روایت اسحاق بن عمار از تفسیر عیاشی روایت شده، از این رو مرسله است.

پایان سخن [در باب روایات تحلیل ]

در پایان این مبحث به ذکر چند مطلب در ارتباط با روایات تحلیل می‎پردازیم:

مطلب اول: [موقت بودن تحلیل ]

ما پیش از این در خمس سود تجارت [ ارباح مکاسب ] گفتیم که حکم به تحلیل خمس به طور مطلق در زمان غیبت به هیچ وجه صحیح نیست زیرا برخی روایات بر تحلیل خصوص مناکح، و برخی بر تحلیل فئ و غنایم جنگ که از ناحیه خلفای ستمگر و کارگزارانشان به دست شیعه می‎رسیده، و برخی بر تحلیل اموال کسانی که

ناوبری کتاب