صفحه ۴۴۶

بر اساس روایت سالم تا جایی که به اسراف کشیده نشود، مانند زیادی ازدواج و طلاق. مساکن نیز حلال شده، یا از زمینهایی که ویژه امام است، مانند زمینهایی که کفار از آن کوچ کرده اند، یا از سود تجارت که انسان مسکنی را خریداری کند، بدین معنی که انسان از سود تجارت اگر یک مسکن و زیادتر از آن خریداری کند، که در صورت نیاز تحلیل شده است. و اما در مورد متاجر - یعنی خریدن چیزی که متعلق خمس شده است - در نزد ابن جنید عموما تحلیل شده است، بر اساس روایت یونس بن یعقوب، و نزد ابن ادریس در صورتی که انسان متعلق خمس را از کسی بخرد که خمس نمی دهد، در این صورت واجب نیست خمس آن را بپردازد، مگر اینکه خود با آن تجارت کند و سود ببرد.

و آنچه به قواعد نزدیکتر است این است که در زمان غیبت اباحه انفال را به چیزهایی مانند تصرف در زمینهای موات و جنگلها و هر گونه معدن و درخت و گیاه گسترش دهیم، بر اساس مفهوم اولویت روایت یونس و حارث؛ بله میراث [کسی که وارثی ندارد] مگر برای تهیدستان شهر میت، مباح نیست."منتهی ‏555/1.

16 - در خمس روضه، پس از ذکر حکم خمس در زمان غیبت آمده است: "و مشهور بین اصحاب و از جمله آنان مصنف در دیگر کتابها و فتاوایش این است که مناکح و مساکن و متاجر استثناء شده است و این سه چیز به صورت مطلق مباح شده است."منتهی ‏936/2.

و پس از ذکر انفال می‎فرماید: "و مشهور این است که این انفال در زمان غیبت مباح است پس می‎توان در زمینهای مذکور با احیا و استفاده از درختها و جز آن تصرف کرد، بله میراث بدون وارث برای فقرای شهر میت و همسایگان اوست بر اساس روایتی که در

ناوبری کتاب