صفحه ۴۴۴

موضوع بحث ایشان خمس و انفال است که متعلق به امام است.

8 - در جهاد شرایع آمده است: "آن زمینهایی که هنگام فتح موات بوده از امام است و احیای آن مگر با اجازه او در صورتی که حاضر باشد جایز نیست... و در صورت نبودن امام کسی که بدون اجازه احیا می‎کند مالک آن است."جوامع الفقهیه 581/ (چاپ دیگر 643).

9 - در [مختصر] النافع پس از ذکر انفال می‎نویسد: "در صورت وجود وی در چیزهایی که ویژه اوست بدون اجازه وی تصرف جایز نیست، و در زمان غیبت تصرف برای ازدواج مانعی ندارد، و شیخ مساکن و متاجر را هم به آن ملحق کرده است."سرائر 116/.

10 - در تذکره پس از نقل خمس و انفال می‎نویسد: "ائمه (ع) برای شیعیانشان مناکح و مساکن و متاجر را در حال ظهور و غیبتشان مباح فرموده اند، به خاطر اینکه بدون اباحه آن امکان پرهیز از گناه وجود ندارد و این از بزرگترین نیازمندیهاست."شرایع ‏184/1 (چاپ دیگر/ 137).

11 - در جهاد تذکره آمده است: "زمین مخروبه و موات و قله کوهها و عمق بیابانها و جنگلها از انفال است که ویژه امام است و کسی مگر با اجازه او در زمان حضور او(ع) نمی تواند در آن تصرف کند، و برای شیعیان در زمان غیبت تصرف در آن جایز است، زیرا آنان (ع) آن را برای شیعیانشان مباح فرموده اند."شرایع ‏322/1 (چاپ دیگر 246/).

ناوبری کتاب