صفحه ۴۳۷

و از آن حضرت (ع) روایت شده است که فرمود: شیر درنده بهتر از سلطان ستمگر است، و سلطان ستمگر بهتر از فتنه های پی درپی است.مقنعه 45/؛ نهایه 200/.

و در صحیحه زراره، از امام باقر (ع) آمده است که فرمود: "اسلام بر پنج چیز بنا شده است: بر نماز و زکات و حج و روزه و ولایت" زراره گوید: پرسیدم کدام یک از اینها بهتر است ؟ فرمود: ولایت افضل است، زیرا آن کلید آنهاست، و والی هدایتگر به سوی آنهاست.جواهر ‏134/16. و روایات دیگری همانند اینها که در جایگاه خود در مبحث ضرورت حکومت و اینکه آن در بافت احکام اسلام و نظام اسلامی تنیده شده است [در جلد اول مبانی فقهی ] گذشت.

پس بناچار در عصر غیبت نیز تلاش در جهت تأسیس دولت و حکومت حقه واجب است؛ شرایط آن و شرایطی که شرع مقدس برای متصدی آن معتبر فرموده - و ما در جای خود مورد پژوهش قرار دادیم [جلد دوم مبانی فقهی ] - ضروری است، و بناچار تشکیل دولت و حکومت به مالیات و منابع مالی نیازمند است که زکات و خمس و انفال به عنوان اموال عمومی از آن جمله است که زیر نظر حاکم واجد شرایط باید در جهت مصالح دولت و مردم مورد استفاده قرار گیرد؛ و همان معیار و ملاکی که ایجاب می‎کند در زمان حضور این اموال در اختیار امام (ع) باشد، ایجاب می‎کند که در زمان غیبت نیز در دست نایبان آن حضرت باشد والا اداره شؤون مردم و تحقق عدالت اجتماعی و برکندن ریشه های اختلاف و فساد - که بسا در تصرف اموال عمومی رخ می‎دهد - حاصل نمی گردد.

ناوبری کتاب