صفحه ۴۲۳

در جواهر نیز آمده است: "در این مورد اختلافی نیست، همان گونه که برخی از آنان اعتراف کرده اند که برادر رضاعی ارث نمی برد."وسائل ‏554/17، باب 5، ذیل حدیث 2. در هر صورت بهتر این است که علم آن را به اهلش ارجاع دهیم، با توجه به اینکه هیچ یک از اصحاب ما به ظاهر این روایت فتوا نداده اند. و اگر چنین حکمی ثابت بود به یقین آشکار می‎شد و با توجه به نیاز گسترده بدان بر کسی پوشیده نمی ماند.

11 - دریاها یازدهمین مورد از مصادیق انفال دریاهاست. این مورد در مقنعه و کافی ابی الصلاح آمده است، که در اوایل بحث انفال کلمات ایشان را یادآور شدیم. مرحوم کلینی نیز در کافی این مورد را یادآور شده و به هنگام برشمردن موارد انفال می‎نویسد: و همچنین جنگل ها و معادن و دریاها و بیابانها که ویژه امام است.کافی ‏169/17، کتاب مواریث؛ و تهذیب ‏387/9، باب میراث من لا وارث له، حدیث 5؛ و استبصار ‏196/4.

بسیاری از فقها نیز آن را از انفال قلمداد نکرده اند و گفته اند برای کسانی که چنین سخنی را گفته اند دلیلی نیست، و برخی گفته اند: شاید ادله قائلین به آن روایاتی است که در آن آمده است: "دنیا و آنچه در آن است برای خدا و پیامبر و برای ماست." و یا اینکه "دنیا و آخرت برای امام است، آن را هر جا خواسته باشد قرار می‎دهد و به هر که خواسته باشد می‎دهد." و اینکه "خدا آدم را آفرید و دنیا را به وی بخشید، پس آنچه برای آدم بود برای پیامبر خدا و برای پیشوایان از آل محمد(ص) است."مرآة العقول ‏254/23 (چاپ قدیم 4 / 163).

یا روایت حفص بن بختری از امام صادق (ع) که فرمود: "جبرئیل با پای خود پنج رود را احداث کرد و جریان آب او را پیروی کرد؛ فرات و دجله و نیل مصر و مهران و رود بلخ، پس هر چه از آن آبیاری شود از امام است و آن دریایی که جهان را احاطه کرده و آن "افسیکون" است."جواهر ‏263/39.

ناوبری کتاب