صفحه ۴۲

و در گذشته از واقدی نقل شد که عمر به پیامبر گفت: آیا اموال بنی نضیر را همانند اموال جنگ بدر تخمیس نمی کنی ؟ پیامبرخدا(ص) فرمود: "چیزی را که خداوند براساس آیه شریفه (ما افاء الله علی رسوله من اهل القری...) برای من قرار داده نه دیگر مؤمنان، من آن را مانند اموالی که در آن دو سهم برای مسلمانان قرار داده قرار نمی دهم.و بلکه از ثروتهای ملی است و در اختیار حکومت و به تعبیر استاد ملک منصب امامت است.(مقرر) ظاهر این فرمایش حضرت این است که همه این مال از آن حضرت است و تقسیم و خمسی در آن نیست. ولی از شافعی نقل شده که وی همانند غنیمت، در فئ هم خمس را ثابت می‎داند، و از ظاهر نوشته کتاب خلاف هم همین به دست می‎آید:

1 - در خلاف (مسأله 2 از کتاب فئ و تقسیم غنایم) آمده است: "فئ ویژه رسول خداست، و پس از آن حضرت برای دیگر امامان است که جانشین آن حضرت هستند. و همین گفتار را علی (ع) و ابن عباس و عمر نیز گفته اند و ما در مخالفت آنان کسی را نمی شناسیم.

و شافعی گفته است: فئ در زمان پیامبرخدا(ص) به بیست و پنج سهم تقسیم می‎شد، چهارپنجم آن که بیست سهم می‎شد از آن پیامبر بود و یک پنجم از باقیمانده نیز از آن اوست، که در مجموع سهم پیامبر بیست و یک سهم می‎شود، و چهار سهم باقیمانده بین ذوی القربی و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان تقسیم می‎شد. و ابوحنیفه گفته است: همه فئ و خمس غنیمت به سه قسمت تقسیم می‎شود؛ زیرا آن حضرت به پنج قسمت تقسیم می‎کرد و چون آن

ناوبری کتاب