صفحه ۴۱۸

5 - در [مختصر] النافع آمده است: "در صورتی که امام غایب باشد در میان بینوایان تقسیم می‎شود و به ستمگر مگر در شرایطخوف تسلیم نمی شود."الفقیه ‏333/4، باب میراث من لا وارث له.

6 - در قواعد آمده است: "و اگر غایب باشد برای وی نگهداری می‎شود یا در نیازمندیها مصرف می‎شود، و به سلطان ستمگر در صورتی که از ناحیه او ایمنی باشد تسلیم نمی گردد."مقنعه 108/.

7 - در لمعه آمده است: "در صورتی که امام غایب باشد در بین بینوایان و نیازمندان تقسیم می‎شود."شرایع ‏40/4 (چاپ دیگر 839/).

8 - در دروس آمده است: "اگر غایب باشد جماعتی از اصحاب می‎گویند: برای وی توسط اوصیاء او، و یا به وسیله دفن تا هنگام ظهور آن حضرت نگهداری می‎شود، ولی صحیح تر آن است که گفته شود می‎توان آن را میان بینوایان و تهیدستان تقسیم کرد."مختصر النافع 273/.

9 - در وسیله آمده است: "یا اینکه به بیت المال مسلمانان منتقل می‎شود اگر وارثی نداشته باشد، یا اینکه بین تهیدستان مسلمانان تقسیم می‎شود اگر امکان رساندن آن به امام وجود نداشته باشد."قواعد ‏180/2،کتاب الفرائض.

10 - در خمس روضه آمده است: "میراث کسی که وارثی ندارد به تهیدستان شهر میت و همسایگان وی اختصاص

ناوبری کتاب