صفحه ۴۱۵

هر گونه که صلاح می‎دانست به مصرف می‎رسانید."عن داود، عمن ذکره، عن ابی عبدالله(ع) قال: مات رجل علی عهد امیرالمؤمنین (ع) لم یکن له وارث فدفع امیرالمؤمنین میراثه الی همشهریجه. (همشیریجه خ.ل). (وسائل ‏552/17،ابواب ولاء ضمان الجریره، باب 4، حدیث 3).

6 - در نهایه آمده است: "امیرالمؤمنین (ع) میراث بدون وارث را به بینوایان شهر وی و نیازمندان آنجا اختصاص می‎داد و این به خاطر خیرخواهی آن حضرت (ع) بود."استبصار ‏196/4، باب میراث من لا وارث له.

7 - در سنن بیهقی به سند خود از عایشه آمده است که: "مردی از درخت خرمایی افتاد و مرد و اموالی از وی بر جا مانده بود و فرزند و خویشاوندی نداشت، پیامبر(ص) فرمود: میراث او را به یکی از همشهریانش بپردازند."ان من مات و لیس له وارث، میراثه لهمشاریجه. (وسائل ‏552/17، ابواب ولاء ضمان الجریره، باب 4، حدیث 4).

8 - باز در همان کتاب به سند خود از عایشه آمده است که: "برده ای از پیامبرخدا(ص) از دنیا رفت، حضرت فرمود: در اینجا کسی از همشهریانش هست ؟ گفتند: بلی. پیامبر(ص) میراث او را به وی داد."مقنعه 108/؛ وسائل ‏554/17، ابواب ولاء ضمان الجریرة، باب 4، حدیث 11.

9 - باز در همان کتاب به سند خود از بریده آمده است که: "در زمان پیامبر(ص) مردی از خزاعه از دنیا رفت میراثش را نزد پیامبر آوردند، فرمود: بنگرید آیا وارثی دارد؟ بررسی کردند کسی را نیافتند، به آن حضرت خبر دادند، فرمود: در اختیار بزرگ خزاعه قرار دهید."و کان امیرالمؤمنین (ع) یعطی میراث من لا وارث له فقراء اهل بلده و ضعفأهم، و ذلک علی سبیل التبرع منه (ع). (نهایه 671/؛ وسائل ‏554/17، ابواب ولاء ضمان الجریرة، باب 4، حدیث 10).

10 - باز در همان کتاب به سند خود از بریده آمده است که گفت:

ناوبری کتاب