صفحه ۴۱۱

زیرا میراث او برای امام است پس دیه او نیز بر امام است.جواهر ‏260/39.

2 - صحیحه ابی ولاد حناط که گفت: امام صادق (ع) در مورد مردی که کشته شده بود و سرپرستی جز امام نداشت فرمود: امام نمی تواند ببخشد، بلکه می‎تواند قاتل را بکشد یا از او دیه بگیرد و در بیت المال مسلمانان قرار دهد، زیرا اگر مقتول جنایتی مرتکب شده بود بر امام بود پس دیه او نیز برای امام مسلمانان است.جوامع الفقهیه 546/ (چاپ دیگر 608/).

3 - و آشکارتر از همه اینها صحیحه دیگری است از ابی ولاد که گوید از امام صادق (ع) از مرد مسلمانی که مرد مسلمان دیگری را عمدا کشته است و مرد مقتول از نزدیکان خویش وارثی جز از اهل ذمه ندارد پرسیدم، فرمود: بر امام است که بر خویشانش اسلام را عرضه کند، هر یک از آنان که اسلام را بپذیرد او ولی اوست و قاتل در اختیار او قرار داده می‎شود، اگر خواست او را می‎کشد و اگرخواست می‎بخشد و اگر خواست دیه می‎گیرد، و اگر هیچ یک از آنان مسلمان نشد امام ولی اوست، اگر خواست می‎کشد و اگر خواست دیه می‎گیرد و آن را در بیت المال مسلمانان قرار می‎دهد، زیرا اگر مقتول جرمی مرتکب شده بود بر امام بود پس دیه او نیز برای امام مسلمانان است. عرض کردم: اگر امام تصمیم گرفت ببخشد؟ فرمود: آن حق همه مسلمانان است و بر امام است یا بکشد یا دیه بگیرد ولی نمی تواند ببخشد.سرائر 403/.

ناوبری کتاب