صفحه ۴۰۷

او نیز برای اوست؛ و اگر درنگ کرد [از ولایت کسی ] تا مرد، در صورتی که ولیی نداشته باشد میراث وی گرفته می‎شود و در بیت المال مسلمانان قرار داده می‎شود."قال رسول الله(ص): انا اولی بکل مؤمن من نفسه؛ فمن ترک دینا او ضیعة فالینا، و من ترک مالا فلورثته، و انا مولی من لا مولی له ارث ما له و افک عانه. (سنن بیهقی ‏243/6، کتاب الفرائض، باب من جعل میراث من لم یدع وارثا).

در وسائل آمده است: "این روایت حمل بر آن می‎شود که مراد از بیت المال مسلمانان همان بیت المال امام (ع) است، زیرا اوست که متکفل احوال آنان است، یا اینکه حمل بر تقیه می‎شود زیرا موافق نظر عامه است، یا اینکه تفضلی است از سوی امام (ع) و در حقیقت ایشان اجازه فرموده اند که مال ایشان به نیازمندان مسلمانان داده شود همان گونه که پیش از این گفتیم و بعدا هم خواهیم گفت."السائبة لیس لاحد علیها سبیل فان والی احدا فمیراثه له و جریرته علیه، و ان لم یوال احدا فهو لاقرب الناس لمولاه الذی اعتقه. (وسائل ‏550/17، ابواب ولاء ضمان الجریرة، باب 3، حدیث 10).تهذیب ‏395/9، کتاب مواریث، باب زیادات، ذیل حدیث 15؛ و نیز وسائل، ذیل خبر فوق. و ما پس از این چگونگی جمع بین این روایات و روایات پیشین را یادآور خواهیم شد.

2 - صحیحه سلیمان بن خالد، از امام صادق (ع) که گفت: از آن حضرت از برده ای که بدون ولایت ضمانت آزاد شده پرسیدم، فرمود: "می تواند در پوشش ولایت هر کس خواسته باشد قرار گیرد و هر کس ولایت او را پذیرفت باید جریمه های مالی او را بپردازد و میراث او از آن اوست." گفتم: اگر بدون اینکه در پوشش ولایت کسی باشد از دنیا برود؟ فرمود: "مال او در بیت المال مسلمانان قرار داده می‎شود."معاویة بن عمار، عن ابی عبدالله(ع) قال: سمعته یقول: من اعتق سائبة فلیتوال من شاء، و علی من والی جریرته و له میراثه، فان سکت حتی یموت اخذ میراثه فجعل فی بیت مال المسلمین اذا لم یکن له ولی. (وسائل ‏549/17، ابواب ولاء ضمان الجریرة، باب 3، حدیث 9).

ناوبری کتاب