صفحه ۴۰۳

(یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول) است.من مات و لیس له وارث من قرابته و لا مولی عتاقه قد ضمن جریرته فماله من الانفال. (وسائل ‏547/17، ابواب ضمان الجریرة، باب 3، حدیث 1).

5 - روایت حمزة بن حمران که در آن آمده است که امام صادق (ع) فرمود: اگر فردی که از دنیا رفته با فرد مسلمان دیگری پیمان جریره بسته و از دنیا رفته یا اینکه خود آن فرد مسلمان بدین معنی گواهی داده میراث میت از آن اوست، و اگر میت با کسی پیمانی ندارد و از دنیا رفته میراث او از امام مسلمانان است.عن ابی عبدالله (ع) فی قوله الله تعالی (یسألونک) عن الانفال قال: من مات و لیس له مولی فما له من الانفال.(وسائل /17 548، ابواب ضمان الجریرة، باب 3، حدیث 3)

6 - مرسله طولانی حماد، از برخی از اصحاب ما، از بنده صالح خداوند (ع) که در آن آمده است: و او [امام ] وارث کسی است که وارثی ندارد و عهده دار مخارج کسانی است که چاره ای ندارند.من مات و ترک دینا فعلینا دیته والینا عیاله، و من مات و ترک مالا فلورثته، و من مات و لیس له موالی فما له من الانفال. (وسائل ‏548/17، ابواب ولاء ضمان الجریرة و الامامة، باب 3، حدیث 4).

7 - صحیحه عبدالله بن سنان، از امام صادق (ع) که فرمود: امیرالمؤمنین (ع) در مورد کسی که بنده رهایی را که ولایتی برای موالیان او بر او نبود آزاد کرده بود فرمود: اگر خواسته باشد می‎تواند ولایت یکی از مسلمانان را بپذیرد و او گواهی دهد که دیه او و هر حادثه ای را که بر وی فرود آید می‎پذیرد، پس هنگامی که این را پذیرفت از وی ارث می‎برد، و اگر چنین نکرد میراث او برای امام مسلمانان است.من مات لا مولی له ولا ورثة فهو من اهل هذه الایة : یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. (وسائل /17 549، ابواب و لاءضمان الجریرة و الامامة، باب 3، حدیث 8؛و نزدیک به همین روایت است و در وسائل /6 369، ابواب انفال، باب 1، حدیث 14.

در کتاب مجمع البحرین آمده است:

ناوبری کتاب