صفحه ۴۰۲

او را برجای می‎نهد یا آن را در بیت المال نگهداری می‎کند یا در هر جهتی که صلاح بداند مصرف می‎نماید."شرایع ‏40/4 (چاپ دیگر 839/).

[روایات مسأله ]

این مسأله علاوه بر اینکه اجماعی است روایات بسیاری نیز بر آن دلالت دارد که از آن جمله است:

1 - صحیحه محمد بن مسلم، از ابوجعفر [امام باقر (ع)] که فرمود: کسی که بمیرد و از خویشان خویش وارثی و یا مولایی نداشته باشد که او را آزاد کرده و ضامن دیه او باشد، مال او از انفال است.منتهی ‏553/1.

2 - صحیحه محمد حلبی، از امام صادق (ع) در گفتار خداوند متعال که فرمود: (یسألونک عن الانفال) فرمود: کسی که بمیرد و مولایی نداشته باشد مال او از انفال است.منهاج نووی 320/.

3 - باز صحیحه حلبی، از امام صادق (ع) که فرمود: کسی که بمیرد و بدهکار باشد بدهی او و عیال او بر عهده ماست، و کسی که بمیرد و مالی بر جای نهاده باشد برای وارث اوست، و کسی که بمیرد و هیچ ولائی [مانند ولاء عتق و ولاء جریره ] نداشته باشد مال او از انفال است.مغنی المحتاج ‏4/3.

4 - روایت ابان بن تغلب که گفت: امام صادق (ع) فرمود: کسی که بمیرد و مولا و ورثه ای نداشته باشد از اهل آیه شریفه:

ناوبری کتاب