صفحه ۳۶۵

هنگامی که ما می‎بینیم زعامت و رهبری مسلمانان در هیچ زمان و شرایطی تعطیل نمی شود، پس دلیلی ندارد که با مرگ پیامبر(ص) بگوییم حقوق و شؤون او تعطیل شده است.

از سوی دیگر روایتی از پیامبر(ص) وارد شده است که فرمود: "خداوند برای هیچ پیامبری بهره قرار نمی دهد مگر آنکه آن را برای دیگران که جانشین وی هستند نیز قرار داده است."سنن ابی داود ‏125/2.

3 - در خمس شرایع به هنگام برشمردن موارد انفال می‎نویسد: "و برای اوست که از غنایم هر چه را بخواهد از اسب یا لباس یا کنیز یا چیزهای دیگر، تا اندازه ای که اجحاف به دیگران نشود برگزیند."نهایه 199/. به نظر می‎رسد این قید که ایشان در آخر کلام ذکر فرموده اند [ تا اندازه ای که اجحاف به دیگران نشود] نسبت به امام معصوم و حتی امام عادل قید مناسبی نیست؛ رهبری فرد فاسق و ستمگر هم نزد ما باطل و مردود است، که در جای خود به گفتگو پیرامون آن پرداختیم. و به همین جهت در مدارک ذیل این عبارت می‎نویسد: "نیازی به این قید نیست و بلکه بهتر است حذف شود."خلاف ‏330/2.

این اشکال به عبارت تذکره و منتهی نیز وارد است، زیرا ایشان [علامه ] در آن دو کتاب نظیر این قید را آورده است.

و ما پیش از این در ابتدای بحث غنایم یادآور شدیم که مقتضای آیه انفال به ضمیمه روایاتی که در تفسیر آن رسیده است این است که: همه غنایم در اختیار پیامبر(ص) و پس از وی امام است؛ و او می‎تواند هر چه را بخواهد بردارد و نیازمندیهای افراد تحت تکفل

ناوبری کتاب