صفحه ۳۶۱

2 - در صحیحه داود بن فرقد آمده است که گفت: امام صادق (ع) فرمود: املاک پادشاهان "قطایع" همه آن برای امام است و برای مردم در آن چیزی نیست.حماد عن العبد الصالح (ع): وله صوافی الملوک ما کان فی ایدیهم من غیر وجه الغصب لان الغصب کله مردود. (وسائل ‏365/6، ابواب انفال، باب 1، حدیث 4).

مجمع البحرین گوید: "قطایع عنوان چیزهای غیر منقول است، همانند روستاها و زمینها و برجها و قلعه ها، حدیث "قطایع السلطان کلها للامام" از همین مورد است."نهایه ‏40/3.

3 - موثقه سماعة بن مهران که گفت: از آن حضرت از انفال پرسیدم، فرمود: همه زمینهای بایر و هر چیزی که برای پادشاهان است ویژه امام است و مردم را در آن سهمی نیست.و اجعل لهم قسما من بیت المال و قسما من غلات صوافی الاسلام فی کل بلد. (نهج البلاغه، فیض / 1019؛ لح 438/، نامه 53).

و اینکه فرموده "و هر چیزی که برای پادشاهان است" زمین و غیر زمین را در بر می‎گیرد، مگر آنکه به قرینه سیاق به خصوص زمین حمل شود.

4 - موثقه اسحاق بن عمار روایت شده از تفسیر علی بن ابراهیم که گفت: از امام صادق (ع) از انفال پرسیدم، فرمود: روستاهایی که خراب شده و اهل آن از آنجا کوچ کرده اند از آن خدا و پیامبر اوست، و آنچه مال پادشاهان است از آن امام است.داود بن فرقد قال: قال ابوعبدالله(ع) "قطائع الملوک کلها للامام و لیس للناس فیها شئ". (وسائل ‏366/6، ابواب انفال، باب 1، حدیث 6). از آنچه پیش از این در موثقه سماعه خواندیم و نیز از روایات پس از آن استفاده می‎شود که مراد از آنچه برای سلطان است چیزهایی اعم از زمین و جز آن است.

5 - در مقنعه از محمد بن مسلم آمده است که گفت: از امام باقر (ع) شنیدم که می‎فرمود: الانفال... آنگاه از آن حضرت پرسیدم که انفال چیست ؟ فرمود: هر سرزمین

ناوبری کتاب