صفحه ۳۴۰

هر زمین بایری است که اهل آن کوچ کرده اند... و هر زمین مرده بی صاحب.جوامع الفقهیه 523/ ( چاپ دیگر 585/).

3 - موثقه سماعه که فرمود: از آن حضرت از انفال پرسیدم، فرمود: هر زمین بایر یا چیزی که از آن پادشاهان است ویژه امام است و مردم در آن سهمی ندارند.جوامع الفقهیه 540/ (چاپ دیگر 602/).

4 - در موثقه محمد بن مسلم، از امام صادق (ع) به هنگام برشمردن انفال می‎فرماید: و هر زمین بایر یا گستره بیابانها، که همه اینها از فئ است.... و کل ارض خربة و بطون الاودیة . (وسائل ‏364/6، ابواب انفال، باب 1، حدیث 1) .و مانند این، موثقه دیگر او است.وله بعد الخمس الانفال، و الانفال کل ارض خربة باد اهلها... و کل ارض میتة لارب لها. (وسائل ‏365/6، ابواب انفال، باب 1، حدیث 4).

5 - در مرفوعه احمد بن محمد در شمار چیزهایی که برای امام است آمده است: و بیابانها و قله کوهها و همه زمینهای موات، و آن بر اساس گفتار خداوند متعال است که فرمود: (یسألونک عن الانفال) .کل ارض خربة او شئ یکون للملوک فهو خالص للامام و لیس للناس فیها سهم. (وسائل ‏367/6، ابواب انفال، باب 1، حدیث 8).

6 - در موثقه اسحاق بن عمار آمده است که گفت: از امام صادق (ع) از انفال پرسیدم، فرمود: روستاهایی که خراب شده و اهل آن کوچ کرده اند، که برای خدا و رسول اوست.و ما کان من ارض خربة او بطون أودیة، فهذا کله من الفئ. (وسائل ‏367/6، ابواب انفال، باب 1، حدیث 10).

7 - در خبر عیاشی، از عبداللهبن سنان، از امام صادق (ع) آمده است که فرمود: از آن حضرت از انفال پرسیدم، فرمود: آن روستاهایی است که اهل آن کوچ کرده اند و آنجا به خرابی گراییده، که از آن خدا و پیامبر اوست.وسائل ‏368/6، ابواب انفال، باب 1، حدیث 12.

8 - در خبر عیاشی، از داود بن فرقد، از امام صادق (ع) در حدیثی آمده است که

ناوبری کتاب