صفحه ۳۳۹

در کتاب جهاد غنیه آمده است: "زمینهای موات ویژه امام است نه دیگران، و او می‎تواند در آن هر گونه که صلاح بداند از فروختن یا بخشش یا جز آن تصرف کند و او می‎تواند آنها را هر گونه که صلاح بداند به کسی واگذار کند...

دلیل بر همه اینها اجماع متعدد است و در این مورد اجماع حجت است."همان. و در احیاء موات آن آمده است: "ما در گذشته روشن کردیم که زمینهای موات برای امامی است که جانشین پیامبر(ص) است و ویژه اوست، و آن از جمله انفال است و او هرگونه که خواست می‎تواند در آن تصرف کند، و کسی نمی تواند مگر با اجازه او در آن تصرف کند. و اجماع طایفه شیعه بر این معنی دلالت دارد. و بدین روایت که از آن حضرت (ص) نقل شده که فرمود: "برای شما چیزی نیست جز آنچه بدان امام شما ابراز رضایت کند" بر مخالفین احتجاج شده است."همان. [روایات مسأله:] بر این مسأله روایات بسیاری دلالت دارد که برخی از آنها را پیش از این از نظر گذراندیم.

1 - در صحیحه حفص بن بختری از امام صادق (ع) به هنگام برشمردن انفال آمده است که فرمود: "و همه زمینهای خراب و گستره بیابانها."نهایه ابن اثیر ‏383/3.

2 - در مرسله طولانی حماد آمده بود: و برای او پس از خمس انفال است، و انفال

ناوبری کتاب