صفحه ۳۳۴

پس چگونه باید با آن معامله کنند، نصف یا ثلث یا ربع و یا آن سهمی که ویژه او قرار داه شده است و کسی در آن چیزی ندارد مگر آنکه او به وی عطا کند...کتاب الطهارة شیخ انصاری 492/، کتاب الخمس، فصل انفال (چاپ دیگر 553/).

7 - خبر حلبی از امام صادق (ع) که فرمود: از آن حضرت از انفال پرسیدم، فرمود: آن زمینهایی که صاحبانش رهایش کرده اند و دیگر انفال از آن ماست.

و فرمود: در سوره انفال قطع بینی طرف است و فرمود، (ما افأ الله علی رسوله من اهل القری فما اوجفتم علیه من خیل و لارکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء) .

فرمود: فئ آن اموالی است که برای آن خون ریخته نشده و کشتاری واقع نشده است، و انفال مانند آن و به منزله آن است.البته اینکه از نظر تاریخی مشخص شود که آیا بحرین یا دیگر شهرها و کشورها چگونه اسلام را پذیرفته اند، نکته قابل توجهی است ولی از نظر فقهی اکنون که سیستم گرفتن مالیات تحول یافته و در جوامع بر اساس نیازهای جامعه از اکثر دارائی های مردم اعم از ماشین و خانه و محل کسب و کار و سود تجارت و حقوق کارمندان و...به صورت مستقیم و غیرمستقیم مالیات دریافت می‎شود و ملاک برای دریافت خدمات و استفاده از برخی امتیازات تابعیت و پذیرش شهروندی کشوری است، دیگر دانستن سابقه اسلام شهرها و کشورها تأثیر عملی در چگونگی خمس و انفال آنها ندارد. (مقرر) و روایات دیگری که در این زمینه وارد شده و ما پیش از این نیز مطالبی را در شرح دو آیه فئ در ابتدای فصل فئ یادآور شدیم، که می‎توان بدان مراجعه نمود.

مخفی نماند که موضوع انفال در بیشتر روایات "زمین" است ولی در برخی از آنها به صورت مطلق آمده است، مانند صحیحه حفص و ذیل روایت حلبی و نیز مرفوعه احمد بن محمد؛ پرسشی که مطرح است اینکه: آیا باید مطلق را حمل بر مقید نمود [و گفت: طبق این روایات تنها زمین موضوع انفال است ] یا اینکه گفت: این دو دسته از روایات چون هر دو دارای مفهوم اثباتی هستند پس با هم سازگارند و تضادی بین آنها

ناوبری کتاب