صفحه ۳۲۶

در جهت به دست آوردن این هدف ارزشمند به مصرف برسانیم، نه تنها ما معذور می‎باشیم بلکه مأجور هم هستیم."شرایع ‏182/1، (چاپ دیگر 135/). اینها نمونه ای از کلمات بزرگان در این زمینه بود، از آنها آشکار می‎شد که آنان به این معنی توجه نداشته اند که خمس یک مالیاتی است که اگر به عنوان یک مالیات اسلامی در سطح گسترده، از معادن با همه گستردگی آن و از سودهای تجارت با آن همه زیادی آن و دیگر چیزهایی که در آن خمس است دریافت می‎شد در هر سال به هزاران میلیارد تومان می‎رسید، و این برای اداره شؤون رهبری مسلمین و حکومت آنان - هر چند دایره آن گسترده باشد - قرار داده شده است؛ نهایت امر اینکه اداره شؤون سادات نیازمند نیز چون از بیت نبوت هستند از آن جمله محسوب می‎گردد.

بلکه ملاحظه می‎شود که آنان خمس را برای شخص امام معصوم (ع) و سادات و فقراء به صورت نصف قرار می‎دهند.

و کسی که به زیادی و گستردگی مقدار خمس و نسبت آن با مقدار زکاتی که آقایان در خصوص اشیاء نه گانه با حدود و شرایط آن و نسبت عدد سادات فقرا با جمیع مصارف هشتگانه زکات که همه فقرای غیر سادات و همه راههای خیر و کارهای عام المنفعة و بلکه فقرای سادات است توجه کند، برای وی روشن می‎شود که این برداشت درستی از مصرف خمس نیست، و شارع مقدس چنین تصویری را از خمس و انفال ارائه نفرموده است.

عمده اشکال نیز در اینجاست ک اصحاب ما به خاطر دوریشان از میدان سیاست و حکومت به ذهنشان نرسیده است که این گونه مسائل به ویژه انفال و اموال عمومی به باب حکومت و چگونگی اداره جامعه و گستردگی نیازمندیهای آن مربوط می‎گردد و اینکه حکومت خواه ناخواه به سیستم مالی گسترده نیازمند است.

ناوبری کتاب