صفحه ۳۲۵

5 - در خمس مصباح الفقیه آمده است: "و بسا این دیدگاه به نظر درست تر می‎آید که جایز است آن [اموال خمس ] صدقه داده شود و در جهت مصالح نیازمندان ولو غیر بنی هاشم مصرف گردد، چونکه این اموال عرفا از قبیل "مال غائب است" که ما معذوریم آن را به صاحبش برسانیم، و درست ترین راه پس از مأیوس شدن از رساندن مال غایب به صاحبش جواز صدقه دادن آن است، و بلکه واجب است این گونه عمل شود، همانند مالی که صاحب آن را نمی شناسیم."مقنعه 46/. مانند این مطلب در جواهر نیز آمده است.مختلف 210/، (دیگر ‏40/2).

6 - و در کتاب زبدة المقال، تقریر درس استاد بزرگوار مرحوم آیت الله العظمی بروجردی - طاب ثراه - آمده است: "پس به ذهن می‎رسد که سهم خداوند و سهم پیامبر و سهم ذی القربی در زمان غیبت برای شخص امام منتظر حجة بن الحسن العسکری (عج) ثابت است، و بر کسی که خمس به مال وی تعلق می‎گیرد واجب است آن را به وی برساند.

همان گونه که هر مالی که در دست کسی است و صاحبش معلوم است این گونه باید باشد...

و این از آن روست که مهمترین امر در نظر امام (ع) حفظ دین و حراست از آن است، و آن بزرگواران همواره در این راه جانفشانی کردند؛ پس چون اعلای کلمه دین و ترویج شریعت سیدالمرسلین (ص) به بخشش و استفاده از سهم مبارک آن حضرت متوقف است، و این اموال باعث استواری ارکان دین و ترس و گریز دشمنان آنان می‎گردد، ما در می‎یابیم که آن بزرگواران با تمام وجود به این عمل راضی هستند و به عملی جز این راضی نمی باشند؛ و اگر ما سهم آن بزرگواران را

ناوبری کتاب