صفحه ۳۲۴

اطمینان دارند وصیت کنند که اگر قیام آن حضرت را درک کرد اموال را به آن حضرت برساند، والا به کسی که همانند خود او امین و اهل دیانت است وصیت کند که وی این مسؤلیت را به انجام برساند، و این شیوه ادامه می‎یابد تا آنگاه که امام زمان (عج) ظهور کند. و این نظر نزد من از روشن ترین اقوال است، زیرا خمس حقی است که برای آن حضرت واجب گردیده و پیش از غیبت آن حضرت دستوری مشخص نشده است تا بدان عمل گردد و لذا واجب است نگهداری شود تا آمدن آن حضرت، یا اگر امکان رساندن به دست ایشان فراهم نشد و کسی یافت شد که واقعا به دست آن حضرت برساند، به دست آن حضرت برساند."خصال 565/، ابواب خمسین، حدیث 1.

3 - در بخش دوم مختلف در بیان حکم سهم امام در عصر غیبت می‎نویسد: "و آیا جایز است سهم امام (ع) در رفع نیازمندیهای ذریه آن حضرت به مصرف برسد، همان گونه که برخی از علمای ما این نظریه را برگزیده اند؟ ظاهرا باید جایز باشد، به خاطر روایاتی که ما پیش از این خواندیم که در آن روایات در زمان عدم حضور ائمه (ع) سهم امام برای برخی از شیعه مباح شمرده شده بود، اولویت اقتضا می‎کند که نسبت به فرزندان و ذریه آن بزرگواران - با توجه به نیاز آنان و بی نیازی ائمه (ع)در حال غیبت - نیز جایز باشد."وسائل ‏290/8، آداب سفر حج و عمره، حدیث 1. از این فرمایش مرحوم علامه (ره) استفاده می‎شود که ایشان بر این باور بوده اند که اموال، اموال شخصی امام معصوم (ع)می باشد و در زمان غیبت از آن بی نیاز هستند.

4 - در شرایع پس از ذکر تقسیم خمس به شش قسمت می‎فرماید: "و آنچه پیامبر(ص) و یا امام (ع) آن را دریافت کرده اند به وارث آنان منتقل می‎شود."نهایه، 200 - 201.

ناوبری کتاب