صفحه ۳۲۳

وصیت کند که آن اموال را نگهداری کند تا به دست صاحب الامر(عج) برساند، یا همان گونه که این وصیت کرده به دیگری وصیت کند تا در نهایت این اموال به دست آن حضرت برسد.

و برخی گفته اند آن را در زیر خاک مدفون کند، زیرا زمین هنگام ظهور قائم (عج) گنج های خودش را برای آن حضرت آشکار می‎کند.

و برخی گفته اند واجب است خمس را به شش قسمت تقسیم کند: سه قسمت آن مال امام است که باید دفن شود یا نزد فردی امین به ودیعه نهاده شود. و سه قسمت دیگر بین نیازمندان آن از ایتام آل محمد و بینوایان و در راه ماندگان آنان تقسیم شود. و این آن چیزی است که شایسته است انجام شود، زیرا این سه قسمت نیازمندان آن آشکار هستند اگر چه آن کسی که متولی پخش آن در بین آنان بود غایب است، همان گونه که مستحق زکات ظاهر است اگر چه آن کسی که باید زکات را بگیرد و در بین نیازمندان توزیع کند غایب است. و هیچ کس در مورد زکات نگفته است که پرداخت آن به نیازمندان آن جایز نیست.

و اگرکسی به احتیاط عمل کند و یکی از دیدگاههای پیشین را به کار گیرد و اموال را دفن کند یا به فردی امین بسپارد، گناهکار محسوب نمی شود. و اما تصرف در اموال بنابر نظریه تحلیل - چنانکه قول اول آن را متذکر شده بود - خلاف احتیاط است و بهتر این است همان گونه که ما پیش از این گفتیم از تصرف در آن اجتناب شود."سلیمان بن خالد عن ابی عبدالله(ع) فی رجل مسلم قتل و له اب نصرانی لمن تکون دیته ؟ قال: تؤخذ دیته فتجعل فی بیت مال المسلمین لان جنایته علی بیت مال المسلمین. (وسائل ‏555/17، ابواب ولاء ضمان الجزیرة و...، باب 7، حدیث 1) .

2 - و استاد ایشان شیخ مفید - طاب ثراه - در کتاب مقنعه در مقام نقل اقوال در مسأله می‎فرماید: "و برخی از آنان [فقهای امامیه ] بر کنار نهادن آن برای صاحب الامر (ع) نظر دارند، و اگر بترسند که مرگشان فرا رسد به کسی که نسبت به عقل و دیانت او

ناوبری کتاب