صفحه ۲۹۲

"ان تقوی ربنا خیر نفل و باذن الله ریثی و العجل" تقوای پروردگار ما بهترین هدیه و بخشش است، و به اذن پروردگار است کندی و شتاب من.

و هر چیزی که به سپاهیان در هنگام کارزار و سختی [به عنوان تشویق ] پرداخت می‎شود علاوه بر حقوق رسمی نفل است. و هر چیزی که زاید بر اصل باشد نفل و نافله است، و از همین مورد است که به فرزند فرزند نافله می‎گویند، و نیز علاوه بر واجبات نماز نافله است."اعطیت خمسا... و احل لی المغنم. (خصال 292/، باب الخمسة، حدیث 56) .

4 - در تفسیر کشاف آمده است: "نفل: غنیمت است زیرا آن از فضل خدای متعال و بخشش اوست، لبید گوید: "أن تقوی ربنا خیر نفل" و نفل آن هدیه ای است که به رزمنده داده می‎شود.

یعنی چیزی که علاوه بر سهم او از غنیمت به وی می‎دهند، به این صورت که فرمانده برای تشویق در جنگ بگوید: هر کسی فردی از سپاه دشمن را بکشد لباس و وسایل شخصی او از آن اوست، یا اینکه در سریه ای بگوید: هر چه از دشمن به دست آوردید یا نصف یا یک چهارم آن از آن شماست."وسائل ‏970/2، ابواب التیمم، باب 7، حدیث 3 و4.

5 - در تفسیر المیزان آمده است: "انفال جمع نفل به فتح است، و آن علاوه بر چیزی است، و لذا نفل و نافله به مستحبات گفته می‎شود چون علاوه بر واجبات است.

و انفال بر فئ نیز اطلاق می‎گردد، و آن اموالی است که مالک بخصوصی برای آن نیست، مانند قله کوهها یا عمق بیابانها، یا شهرهای مخروبه و روستاهایی که مردمش کوچ کرده اند، و اموال کسی که وارثی ندارد و مانند اینها؛ گویا اینها زائد

ناوبری کتاب