صفحه ۲۸۸

پژوهش پیرامون انفال را در طی چند مطلب مورد گفتگو قرار می‎دهیم:

مطلب اول: تفسیر آیه انفال، معنی انفال و مقصود از آن در آیه و در فقه فریقین

خداوند متعال در سوره انفال می‎فرماید: (یسألونک عن الانفال، قل الانفال لله و الرسول، فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین) خراج 124/ و 125. از تو از انفال می‎پرسند، بگو انفال از آن خدا و پیامبر اوست. پس از خدا پروا دارید و بین خود آشتی برقرار کنید، و خدا و پیامبرش را فرمان برید اگر باورمندید.

[در توضیح و تفسیر آیه فوق مطالبی آمده است که یادآور می‎شویم:]

1 - راغب در مفردات گوید: "برخی گفته اند که "نفل" همان غنیمت است... و برخی گفته اند نفل همان چیزی است که مسلمانان بدون جنگ به دست می‎آورند و آن فئ است. برخی نیز گفته اند آن چیزهایی از کالا و جز آن است که پس از تقسیم غنایم اضافه می‎آید، و بر همین حمل می‎شود آیه شریفه (یسألونک عن الانفال) و اصل آن از "نفل" یعنی چیزی زاید بر واجب است. و نافله - نماز مستحب - نیز از همین باب است، خداوند متعال می‎فرماید: (و من اللیل فتهجد به نافلة لک)

ناوبری کتاب