صفحه ۲۷۱

"آنچه نقل و انتقالی در آن صورت نمی گیرد (اموال غیر منقول) مانند خانه و باغات و زمینها به نظر ما در آن خمس است که به اهل آن می‎رسد و باقی مانده برای همه مسلمانان است، چه آنان که در جنگ حضور داشته اند و چه آنان که نداشته اند، که درآمدهای آن در جهت مصالح آنان به مصرف می‎رسد."عن سهل بن ابی حثمه قال: قسم رسول الله(ص) خیبر نصفین: نصفا لنوائبه و حاجته و نصفا بین المسلمین قسمها بینهم علی ثمانیة عشر سهما. (سنن ابی داود ‏142/2، کتاب الخراج و الفئ و الامارة، باب ما جاء فی حکم أرض خیبر) . و ما پیش از این اشکال کردیم که در زمینهایی که با جنگ گشوده شده است خمس باشد.

4 - در جهاد شرایع آمده است: "امام حاصل آن را در مصالح مسلمانان مانند رفع گرفتاریها و یاری رزمندگان و ساختن پل ها به مصرف می‎رساند."مبسوط ‏34/2.

5 - در جهاد منتهی آمده است: "و درآمد این زمینها برای همه مسلمانان و در جهت مصالح آنان به مصرف می‎رسد."مبسوط، ‏66/2.

6 - باز در همان کتاب آمده است: "نمی توان آن را فروخت و یا بخشید و یا وقف کرد، بلکه امام درآمد آن را در مصالح مسلمانان همانند رفع نیازمندیها و یاری رساندن به رزمندگان و ساختن پل ها به مصرف می‎رساند و حقوق قضات و کارگزاران و کارمندان را نیز از آن برداشت می‎کند و نیز دیگر چیزهایی که به مصلحت جامعه است."خلاف ‏333/2. در تذکره نیز مانند آنچه در منتهی است، آمده است.شرایع ‏322/1 (چاپ دیگر246).

7 - در کتاب اموال ابوعبید آمده است: "و اما مال فئ عبارت است از آنچه از اموال اهل ذمه گردآوری شده است، از

ناوبری کتاب