صفحه ۲۶

مطلب چهارم - مفهوم فئ و مراد از آن در زبان شارع چیست، و نسبت بین آن و بین غنایم و انفال و صدقات کدام است ؟

مطلب پنجم - برخی از انواع و نمونه های فئ.

مطلب اول: آیا موضوع دو آیه پیرامون فئ یکی است ؟

درباره دو آیه شریفه ای که در مورد فئ مطرح است [و در ابتدای بحث از نظر خوانندگان گرامی گذشت ] برخی گفته اند هر دو درباره اموال بنی نضیر است، در آیه نخست یادآور می‎شود که چون این اموال با تاختن سپاه به دست نیامده از رزمندگان نیست، و در آیه دوم چگونگی مصرف آن را یادآور شده است.

برخی نیز گفته اند: موضوع آیه نخست اموال بنی نضیر است ولی در آیه دوم تمام آن چیزهایی است که خداوند در اختیار پیامبرش گذاشته است. اموال بنی نضیر و غیر آن.

در تفسیر مجمع البیان آمده است: "ابن عباس گفت: آیه شریفه (ما افاء الله علی رسوله من اهل القری) در مورد اموال کفار قصبات است و آنان بنی قریظه و بنی نضیر هستند که در مدینه بودند و نیز اموال اهالی فدک که در یک فرسنگی مدینه بود و اهالی خیبر و روستاهای عرینه و ینبع که خدا اینها را برای پیامبرش قرار داد که به هرگونه که خواست به مصرف برساند و بدین گونه خبرداد که همه از آن اوست. برخی از مردم گفتند آیا آنها را تقسیم نمی کنی ؟ پس این آیه فرود آمد.

و برخی گفته اند: آیه نخست بیان اموال بنی نضیر است. که خداوند متعال فرموده: آنچه را خداوند از اموال آنان در اختیار پیامبرش نهاده است... ولی در آیه دوم بیان تمام اموالی است که بدون جنگ به دست آمده است. برخی نیز

ناوبری کتاب