صفحه ۲۵۶

بخش سوم: خراج

معنی خراج و موضوع و مقدار آن
مصرف خراج
مدارا با اهل جزیه
ضرورت مدارا با اهل جزیه

ناوبری کتاب