صفحه ۲۵

مصرف برساند، و پیامبر(ص) آن را بین مهاجران قسمت کرد، و به انصار چیزی نداد مگر به سه نفر که نیازمند بودند، و آنان ابودجانه، سهل بن حنیف و حارث بن صمه بودند.الام شافعی 4 / 64.

10 - در کتاب اموال ابو عبید آمده است: "نخستین چیزی که باید درباره اموال یادآور شویم اموالی است که ویژه پیامبر خداست نه دیگر مردم، و این سه نوع اموال است.

1 - اموالی که خداوند از مشرکان به پیامبر بازمی گرداند، و سواره و پیاده ای برای به دست آوردن آن به کار گرفته نمی شود، و آن فدک و اموال بنی نضیر است که آنها را به پیامبرخدا(ص) مصالحه کردند بدون آنکه جنگی واقع شود و یا سپاه مسلمانان به آن منطقه حرکت کند.

2 - صفایا و اموال برگزیده ای که ویژه پیامبر خداست و آن حضرت پیش از تقسیم غنایم برمی گزیند.

3 - یک پنجم از خمس پس از آنکه غنایم تخمیس و تقسیم گردیده؛ و در مورد همه اینها مصالحی آشکار و شناخته شده وجود دارد."الاموال / 15. با توجه به آنچه گفته شد در اینجا چند مطلب است که باید به اجمال مورد گفتگو قرار گیرد:

مطلب اول - آیا موضوع دو آیه شریفه [آیه ششم و هفتم سوره حشر] در اینجا یکی است یا اینکه موضوع در آیه دوم گسترده تر است ؟

مطلب دوم - حکم اموال و زمینهایی که سواره و پیاده ای برای آزادسازی آن نتاخته اند چیست ؟

مطلب سوم - آیا در فئ خمس است یا نه ؟

ناوبری کتاب