صفحه ۲۴۷

9 - باز در همان کتاب از صدوق، از فضل بن عثمان اعور، از امام صادق (ع)است که فرمود: هیچ نوزادی جز بر اساس فطرت متولد نمی شود و این پدر و مادر او هستند که او را یهودی یا نصرانی یا مجوسی می‎کنند. و پیامبرخدا(ص) ذمه را اعطاء فرمود و جزیه را از آنان به صورت سرانه از خود آنان پذیرفت بدین شرط که فرزندان خود را یهودی یا نصرانی نکنند. و اما فرزندان اهل ذمه در امروز ذمه ای برای آنان نیست."مغنی ‏606/10 و صفحات پس از آن. شاید نفی ذمه از آنان به خاطر این بوده که قرارداد ذمه پیامبر(ص) اکنون دیگر شامل حال آنان نمی شده و خلفاء نیز در زمان امام صادق (ع) صلاحیت عقد ذمه با اهل کتاب آن زمان را نداشته اند.

10 - باز در همان کتاب به سند خود از ابوبصیر، از یکی از آن دو [ امام باقر و یا امام صادق (ع)] آمده است که فرمود: "علی (ع) به شرابخوار هشتاد تازیانه می‎زد، چه آزاد بود و چه بنده و چه یهودی و چه نصرانی. گفتم: دیگر یهودی و نصرانی چرا؟ فرمود: آنان نباید آشکارا می‎خوردند، آنها باید در خانه هایشان بخورند."الاموال / 65، و صفحات پس از آن.

11 - باز در همان کتاب به سند خود از ابوبصیر روایت شده است که گفت: "امیر المؤمنین (ع) بنده و آزاد و یهودی و نصرانی را در خوردن شراب انگور و خرما هشتاد تازیانه می‎زد. گفتم: یهود و نصرانی چرا؟ فرمود: هنگامی که آنان در

ناوبری کتاب