صفحه ۲۴

بودند - سهل بن حنیف و ابادجانه - به دیگر انصار چیزی نداد."چون در این مورد حوادث تاریخی مورد استناد فقهی قرار می‎گیرد، در اینجا به ذکر آن پرداخته ایم. (الف - م، جلسه 399 درس). این روایت در تحف العقول نیز آمده است.سیره ابن هشام 3 / 201.

7 - سنن بیهقی به سند خود از زهری مغازی واقدی ‏377/1. از مالک بن اوس از عمر در روایتی نقل می‎کند که گفت: "اموال بنی نضیر از اموالی بود که هیچ اسب سوار و شترسواری از مسلمانان برای به دست آوردن آن نتاختند و خدا در اختیار پیامبرش قرار داد و خالصه پیامبرخدا بود و مسلمانان در آن سهمی نداشتند. پیامبرخدا از آنها خرج یک سال خانواده خود را برمی داشت و بقیه را به تهیه تجهیزات و سلاح برای پیکار مسلمانان در راه خدا اختصاص می‎داد."مغازی واقدی 1 / 379. برخی مفسرین نوشته اند آیه شریفه و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة در این باره نازل شده است. (الف - م، جلسه 399 درس) مانند این روایت در "ام" شافعی تحف العقول / 341، نامه ابی عبدالله(ع) در مورد غنایم و وجوب خمس.و نیز "الاموال" ابوعبید آمده است.این همان محمد بن حسن شهاب زهری است که از علمای مهم اهل سنت و معاصر حضرت علی بن حسین (ع) بوده است. امام سجاد در نامه ای که به او می‎نویسد و در تحف العقول آمده است می‎فرماید: تو همین اندازه که در دستگاه بنی امیه هستی و آبرویی که به آنها می‎دهی، هیچ کس نمی تواند به این اندازه به آنها خدمت کند. و حضرت وی را در این رابطه نکوهش می‎کند. (الف - م، جلسه 399 درس)

8 - باز در سنن بیهقی به سند خود از زهری آمده است: "اموال بنی نضیر ویژه پیامبراکرم (ص) بود و با پیکار نظامی گشوده نشد. آنها خود با پیامبرخدا مصالحه کردند، پیامبرخدا نیز آن را بین مهاجران تقسیم کرد و چیزی از آن را به انصار نداد، مگر به دو نفر از آنان که نیازمند بودند."سنن بیهقی 6 / 296، کتاب تقسیم فئ و غنیمت، باب مصرف چهارپنجم فئ.

9 - در مجمع البیان نیز آمده است: "خداوند اموال بنی نضیر را ویژه پیامبرش قرار داد، که هرگونه خواست به

ناوبری کتاب