صفحه ۲۳۳

روایت شده است که پیامبراکرم (ص) به احترام جنازه یک فرد یهودی ایستاد، به آن حضرت گفته شد: این جنازه یک فرد یهودی است ! فرمود: آیا انسان نیست ؟!مغنی المحتاج ‏250/4. این روش اسلام و فرهنگ اسلامی در مورد کافرانی است که در زیر پرچم و در ذمه اسلامند که حتی نسبت به جنازه آنان احترام قائل است؛ نه اینکه مال وی را از او بستاند آنگاه بر بناگوش یا گردن او بزند و او را به عقب براند. و در این مورد روایات دیگری مبنی بر مدارا با اهل ذمه در گردآوری جزیه از آنان، و اینکه نمی توان آنان را مورد آزار قرار داد و در صورت تنگدستی باید به آنان مهلت داد وجود دارد که ما در مسأله خراج - که حکم آن با جزیه یکی است - بدان خواهیم پرداخت.

8 - در درالمنثور از ابن عباس روایت شده است که در مورد آیه شریفه: (عن ید و هم صاغرون) گفت:"یعنی نباید با مشت آنان را مورد آزار قرار دهند."تفسیر کشاف ‏184/2(چاپ دیگر ‏263/2).

9 - باز در همان کتاب از سلمان درباره "و هم صاغرون" روایت شده که گفت: "یعنی از آنان ستایش نمی شود"و اشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبة لهم و اللطف بهم، و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم أکلهم، فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. (نهج البلاغه،فیض / 993؛ لح 427/، نامه 53.

10 - باز در همان کتاب از مغیره آمده است: "که وی (مغیره) به سوی رستم [فرمانده سپاه فارس ] فرستاده شد، رستم گفت: مرا بر چه چیز می‎خوانی ؟ گفت: تو را به اسلام دعوت می‎کنم، اگر اسلام را پذیرفتی برای توست آنچه برای ماست و بر توست آنچه بر ماست. گفت: اگر نپذیرفتم ؟ گفت: باید با خواری جزیه بپردازی، رستم به مترجم خود گفت: به او بگو پرداخت جزیه را فهمیدم اما مراد از خواری چیست ؟ گفت: یعنی به گونه ای

ناوبری کتاب