صفحه ۲۳۱

لکن جایز است که این اهانت ساقط گردد در صورتی که مصلحت اقتضا کند ولی باید به نام جزیه مالیات او دو برابر گردد."فی مرسلة حماد: ... و یؤخذ الباقی فیکون بعد ذلک ارزاق اعوانه علی دین الله و فی مصلحة ماینوبه من تقویة الاسلام و تقویة الدین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک مما فیه مصلحة العامة لیس لنفسه من ذلک قلیل و لا کثیر. (وسائل ‏85/11، ابواب جهاد عدو، باب 41، حدیث 2.) در این مورد می‎توان به کتاب منتهی و مختلف نیز مراجعه نمود.خلاف ‏238/3.

4 - شافعی در کتاب الام گوید: "از برخی از اهل علم شنیدم که می‎گفتند: صغار این است که احکام اسلام بر آنان اجرا شود. و چقدر این سخن شباهت به گفتار آنان دارد، که برای تبیین صغار گفته اند: چون اینان از پذیرش اسلام امتناع می‎ورزند، هنگامی که احکام اسلام بر آنان اجرا شود آنان با اجرای این حکم کوچک شمرده شده اند."مبسوط ‏38/2. ظاهرا کتاب الام مشتمل بر آخرین فتاوای شافعی است.

5 - در کتاب منهاج نووی که در فقه شافعیه است آمده است: "و جزیه با خوار شمردن گرفته می‎شود، بدین گونه که گیرنده می‎نشیند و ذمی می‎ایستد و سر خود را پایین می‎آورد و کمر خود را خم می‎کند و وجه را در میزان می‎گذارد، و گیرنده ریش او را می‎گیرد و در بناگوش او می‎زند. و همه اینها مستحب است، و برخی گفته اند واجب است. پس در صورت اول وی می‎تواند مسلمانی را برای پرداخت وکیل کند و یا حواله کند که او بپردازد یا او ضمانت پرداخت کند. اما به نظر من این شکل پرداخت درست نیست، و ادعای استحباب آن خطای بزرگتری است. و خدا داناتر است."تذکره ‏442/1.

6 - در کتاب "مغنی المحتاج" در ذیل گفتار منهاج که گفته است: "این گونه پرداخت درست نیست" آمده است:

ناوبری کتاب