صفحه ۲۳

تقسیم کردی، اموالی که از بنی نضیر به دست آورده ای را به پنج قسمت تقسیم نمی کنی ؟ پیامبر فرمود: چیزی را که خداوند بر اساس آیه شریفه (ما افاء الله علی رسوله من اهل القری) برای من قرار داده همانند آنچه که مسلمانان در آن سهم هایی دارند قرار نخواهم داد."تفسیر علی بن ابراهیم / 672؛ (چاپ دیگر 2 / 358)؛ سیره ابن هشام 3 / 199؛ مغازی واقدی 1 / 363؛ مجمع البیان 5 / 256؛ تبیان /2 665؛ تفسیر قرطبی 18 / 4؛ درالمنثور 6 / 187.

روشن است که مقصود عمر در اینکه پیامبرخدا(ص) یک پنجم را بردارد، این است که مابقی را همانند غنایم در میان مسلمانان تقسیم کند. این روایت گواه بر این است که در جنگ بدر تخمیس در اموال صورت پذیرفته است.

6 - باز در همان کتاب مطالبی آمده که فشرده آن این گونه است: "چون پیامبرخدا(ص) اموال بنی نضیر را به دست آورد، ثابت بن قیس را فراخواند و فرمود: قومت را فرابخوان. وی اوس و خزرج را فراخواند، پیامبر درود و ثنا بر خداوند فرستاد. آنگاه لطف و عنایت آنان را به مهاجرین و اینکه آنان را در خانه های خود جای دادند و بر خویش مقدم داشتند یادآور شد، آنگاه فرمود: اگر دوست داشته باشید من این اموال بنی نضیر را که خداوند در اختیار من قرار داده بین شما و مهاجرین تقسیم می‎کنم و مهاجران همچنان درخانه ها و اموال شما باقی خواهند ماند، و اگر بخواهید من این اموال را در اختیار آنان بگذارم و آنان از خانه های شما بیرون روند.

سعد بن عباده و سعد بن معاذ گفتند: ای پیامبرخدا، این اموال را بین مهاجران تقسیم کن و آنان همچنان در خانه های ما باقی بمانند. انصار نیز بانگ برآوردند و گفتند: ما نیز ای پیامبرخدا همین تصمیم را می‎پذیریم و خرسندیم. پس پیامبرخدا (ص) اموال را در بین مهاجران تقسیم کرد و مگر به دو نفر که تهیدست

ناوبری کتاب