صفحه ۲۲۴

[ روایات مسأله ]:

1 - در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) آمده است که گفت: از آن حضرت راجع به سیره امام در زمینهایی که پس از پیامبرخدا(ص) گشوده شد پرسش کردم. فرمود: امیرالمؤمنین (ع) در مورد مردم عراق سیره ای داشت که آن می‎تواند الگوی دیگر سرزمینها باشد. آنگاه فرمود: از سرزمینهای جزیه، جزیه برداشته نمی شود، همانا جزیه پاداش مهاجرین است، و صدقات برای کسانی است که خداوند متعال در کتاب خود از آنان نام برده است و برای آنان در جزیه چیزی نیست. آنگاه فرمود: تا چه اندازه عدل گسترده است، همانا مردم در گشایش هستند تا هنگامی که عدالت در میان آنان جاری است و نیز برای اجرای عدالت است که آسمان روزی اش را فرو می‎فرستد و زمین برکاتش را به اذن پروردگارش بیرون می‎ریزد.احکام السلطانیة 126/ - 127. این روایت در کتاب "من لایحضره الفقیه" نیز آمده، ولی در آن به جای "پاداش مهاجرین" "پاداش مجاهدین" آمده است.ر. ک . احکام السلطانیة 136/. این روایت در کتاب وسائل نیز به نقل از مشایخ سه گانه آمده است.مغنی ‏307/7 - 308. ولی من آن را در کتاب کافی نیافتم.

2 - در کتاب دعائم الاسلام، از ابی جعفر محمد بن علی (امام باقر)(ع) آمده است که فرمود: جزیه پاداش مجاهدین است و صدقه برای کسانی است که خداوند در کتاب خویش از آنان نام برده است و برای آنان از جزیه چیزی نیست. آنگاه فرمود: تا چه

ناوبری کتاب