صفحه ۲۲۳

در این کتاب به نقل از احمد مطلبی را آورده که گفته است: همه انواع فئ برای همه مسلمانان اعم از غنی و فقیر آنان است.

و باز در همان کتاب از قاضی آمده است که گفت: "معنی کلام احمد که گفت: بین غنی و فقیر تفاوتی نیست، یعنی غنی ای که مصلحت مسلمانان از مجاهدان و قضات و فقها در آن است... و سیاق کلام وی این است که جزیه منحصر به سپاهیان نیست و باید آن در مصالح مسلمین مصرف شود، ولی ابتدا باید با آن نیازمندیهای سپاهیان برطرف گردد زیرا مهمترین مصالح مسلمین آنان هستند، چون آنان حفاظت و امنیت مسلمانان را بر عهده دارند پس باید نیازمندیهای آنان برطرف شود، و در صورتی که چیزی ماند باید به ترتیب الاهم فالاهم، در ابتدا آبادانی مرزها و رفع نیازمندیهای آن، آنگاه اسلحه و ساز و برگ جنگی، آنگاه دیگر نیازمندیها که در این ارتباط است، آنگاه باز بر اساس قاعده مهم و مهم تر، آبادانی مساجد و ساختن پل ها، اصلاح راهها و لایروبی نهرها و تعمیر شکستگی های آن، و حقوق قضات و پیشوایان و مؤذنها و فقها و دیگر کسانی که برای مسلمانان نافع هستند قرار داد."سرائر 110/. از آنچه ما تاکنون از کلمات بزرگان خواندیم به طور خلاصه روشن شد که در مصرف جزیه دو نظر است: یکی آنکه جزیه در حکم غنیمت و ویژه رزمندگان است. و دیگر اینکه: جزیه بخشی از فئ است و مصرف فئ نیازمندیهای مسلمانان در انواع مختلف آن که یکی از آنها نیز نیازمندیهای رزمندگان است می‎باشد. و شاید عمده نظر طرفداران نظریه اول در فریقین - شیعه و سنت - به این است که جزیه گویا نتیجه جنگ و خونبهای جانهایی است که در معرض قتل یا اسارت قرار گرفته است، اسیران خود از جمله غنایم جنگ محسوب می‎شده اند همان گونه که پیش از این توضیح آن گذشت. ولیکن اصل در مسأله نزد ما شیعه امامیه روایاتی است که در اینجا از نظر شما خواهد گذشت.

ناوبری کتاب