صفحه ۲۲

می‎کنیم و اگر مورد حمله قرار گرفتید ما نیز شما را یاری می‎دهیم، ولی به وعده خود عمل نکردند و خداوند ترس را بر بنی نضیر غالب نمود و لذا به مصالحه با پیامبر راضی شدند، به این گونه که از خانه ها و سرزمینشان بیرون روند، و برای هر سه نفر از آنان یک شتر و امکانات حمل آب قرارداد و آنان به سوی خیبر و اذرعات شام و دیگر شهرها کوچ کردند."

برای آگاهی از تفصیل این داستان به کتاب تفسیر علی بن ابراهیم قمی، سیره ابن هشام، مغازی واقدی [که در این کتاب به صورت مفصل تر آمده است ] مجمع البیان، تبیان، قرطبی، درالمنثور و دیگر تفاسیر مراجعه فرمائید.حشر (59)6/ - 10.

4 - در کتابهای تاریخ نیز بدین گونه آمده است:الدرالمنثور‏187/6. "و آنان همه اموال خویش را برای پیامبرخدا(ص) گذاشتند و رفتند تا آن حضرت به هر صورتی که خواست به مصرف برساند، آن حضرت نیز آنها را در بین مهاجرین نخستین تقسیم کرد و به انصار چیزی نداد مگر به سهل بن حنیف و ابادجانه - سماک بن خرشه - که اظهار نیازمندی کردند و پیامبرخدا(ص) بخشی را به آن دو اختصاص داد...

و تمام سوره حشر درباره بنی نضیر فرود آمد، که در آن عذابهایی را که خداوند بر آنان فرود آورده و اینکه خدا پیامبرش را بر آنان پیروزی داده و کارهایی که در مورد آنان انجام داد ذکر شده است."همان.

5 - در مغازی واقدی به سند خود آمده است: "عمر گفت: ای رسول خدا آیا همان گونه که اموال را در جنگ بدر به پنج قسمت

ناوبری کتاب