صفحه ۲۱۶

بگو اگر دست بردارند گذشته های آنها بخشیده خواهد شد).

[2] دو روایت منقول از پیامبراکرم (ص) که به تعبیر صاحب جواهر شهرت نقلی و عملی آنها انسان را از بحث از سند آنها بی نیاز می‎کند.احکام السلطانیة 160/. یکی از آن دو روایت این است: "الاسلام یجب ما قبله"خراج 122/. (اسلام پیش از خود را می‎پوشاند). درباره سند این روایت و متن آن به تفصیل در جلد اول کتاب زکات گفتگو کرده ایم که می‎توان بدان مراجعه نمود.انفال (8) 38/. و دیگری گفتار آن حضرت است که فرمود: "لیس علی مسلم جزیه"جواهر ‏258/21. "جزیه بر مسلمانان نیست" مانند این روایت را بیهقی به سند خود از ابن عباس از آن حضرت (ص) روایت کرده است بدین مضمون که: "لیس علی مؤمن جزیة".مستدرک الوسائل ‏580/1، ابواب احکام ماه رمضان، باب 15، حدیث 2.

[3] روایت سومی از آن حضرت (ص) که فرمود: "لاینبغی للمسلم ان یؤدی خراجا"ر. ک . کتاب الزکاة ‏137/1. مسلمان سزاوار نیست خراجی بپردازد.

[4] و دیگر اینکه: جزیه یک نوع مجازات و عقوبت است و علت آن کفر است و با پذیرش اسلام ساقط می‎گردد.

[5] و دیگر اینکه: قرار دادن جزیه برای سبک ساختن و اظهار انقیاد و نیز برای تشویق شدن به اسلام است، و هنگامی که اسلام را پذیرفت موضوع آن منتفی است.

[6] ادله ای که می‎گوید: جزیه را صاغرا - با اظهار انقیاد و کوچکی - باید بپردازد، و

ناوبری کتاب