صفحه ۲۰۶

ذمی خریده است با حواله ذمی دریافت کند. ولی ظاهرا بین اینکه خود او پرداخت کند یا به شراب فروش حواله دهد فرقی نیست، به خاطر عموماتی که در این مسأله وجود دارد که بر اساس آن می‎توان جزیه را از پولهای چیزهای حرام دریافت نمود.احکام السلطانیة 145/."

3 - اصل و اساس مسأله روایتی است که در کتاب وسائل به سند صحیح از محمد بن مسلم روایت شده است که گفت: از امام صادق (ع) از صدقات اهل ذمه از پول شرابها و خوکها و حیوانات مرده که به عنوان جزیه از آنها دریافت می‎شود پرسیدم، حضرت فرمود: آنان باید در اموالشان جزیه بپردازند، از پول فروش گوشت خوک یا شراب هم دریافت می‎شود؛ گناه آن بر آنان است و پول آن برای مسلمانان، چون به عنوان جزیه از آنان دریافت می‎کنند حلال است.کتاب زکات ‏133/1.

4 - باز در همان کتاب به نقل از مرحوم شیخ مفید در مقنعه آمده است که گفت: محمد بن مسلم از امام صادق (ع) روایت کرده که گفت: از آن حضرت درباره جزیه اهل ذمه که از پول شراب ها و خوکها و حیوانات مرده شان می‎پردازند پرسیدم که آیا امام می‎تواند آن را دریافت کند و آیا آن برای مسلمانان رواست ؟ حضرت فرمود: این برای امام و مسلمانان حلال است، ولی بر اهل ذمه حرام است و گناه آن بر آنان است.نهایه 194/.

ناوبری کتاب