صفحه ۲۰۵

همان گونه که روشن است ایشان خواسته است زکات مال التجاره را بر آنان دو برابر کند.

16 - پیش از این از ماوردی نیز خواندیم که گفت: "اگر بر آنان میهمانی و دو برابر زکات شرط نشده باشد، در زراعت و باغات زکات نیست، و آنان را نمی توان ملزم کرد که به بینوایان و در راه ماندگان چیزی بپردازند."مبسوط ‏50/2. و کلمات دیگری در این زمینه که در صورت پژوهش می‎توان بدان دست یافت، و ما در کتاب زکات خویش اجمالا آنها را یادآور شده ایم، که علاقه مندان می‎توانند بدان مراجعه کنند.موطاء مالک ‏208/1.

مطلب هشتم: در جواز گرفتن جزیه از پول شراب و خوک و دیگر محرمات

1 - شیخ در نهایه می‎گوید: "اشکال ندارد از پولهایی که اهل کتاب از فروش شراب و خوک و دیگر چیزهایی که برای مسلمانان خرید و فروش و تصرف در آن حلال نیست دریافت می‎کنند به عنوان جزیه گرفته شود."الخراج 123/.

2 - در کتاب مختلف آمده است: "اشکالی ندارد که جزیه از پول چیزهای حرام دریافت شود، و علمای ما بر این نظرند، ابن جنید نیز همین نظر را قائل است، ولی ایشان می‎گویند: اگر مسلمانان بدانند که ذمی آن را از پول شراب پرداخت کرده است جایز است که از وی پذیرفته شود، ولی جایز نیست که پول آن را به شراب فروشی که شراب را از

ناوبری کتاب