صفحه ۲۰۱

[همان گونه که پیش از این گفته شد] این حله ها به عنوان جزیه بر آنان قرار داده شد.

در الاموال آمده است: هر حله یک اوقیه است، خراج بیشتر باشد یا کمتر بر اساس اوقیه محاسبه می‎شود.

5 - در کتاب دعائم الاسلام آمده است: پیامبرخدا از تعدی بر کسانی که با مسلمانان پیمان دارند نهی فرمود.و قد مر فی صحیحة محمد بن مسلم السابقة، عن أبی عبدالله(ع) قوله: و لیس للامام أکثر من الجزیة، ان شاء الامام وضع ذلک علی رؤوسهم، و لیس علی اموالهم شئ، و ان شاء فعلی أموالهم و لیس علی رؤوسهم شئ. فقلت: فهذا الخمس ؟ فقال: انما هذا شئ کان صالحهم علیه رسول الله(ص). (وسائل ‏114/11، ابواب جهاد عدو، باب 68، حدیث 2) .

6 - باز در همان کتاب آمده است: "از جعفر بن محمد، از پدرش، از پدرانش، از علی (ع) از پیامبرخدا(ص) برای ما نقل شده است که فرمود: قیامت برپا نمی شود تا هنگامی که معاهد - اقلیتهایی که در پناه اسلام هستند - همچون سبزیجات خورده شوند.[همانند دیگر مسلمانان از امکانات جامعه بهره ور شوند]".ر. ک . وسائل ‏120/11، ابواب جهاد عدو، باب 72، حدیث 1و2. این روایت به نقل از وی در مستدرک نیز آمده است.فی معاهدة النبی (ص) مع نصاری نجران: بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ماکتب محمد النبی رسول الله(ص) لاهل نجران: اذا کان علیهم حکمه فی کل ثمرة، و فی کل صفراء و بیضاء و رقیق - فأفضل ذلک علیهم و ترک ذلک کله لهم - علی ألفی حلة من حلل الاواقی: فی کل رجب ألف حلة، و فی کل صفر ألف حلة . (الوثائق السیاسیة 175/، شماره 94؛ و نیز الاموال 244/ - با کمی تفاوت) .

7 - در سنن بیهقی به سند خود از عرباض بن ساریه سلمی آمده است که گفت: "ما با پیامبرخدا(ص) در سرزمین خیبر فرود آمدیم و اصحاب آن حضرت نیز در کنارش بودند. و فرمانروای خیبر مرد درشتخو و خشنی بود، رو به پیامبر(ص) کرد و گفت: آیا شما می‎توانید الاغهای ما را بکشید و میوه هایمان را بخورید و زنانمان را بزنید؟ پیامبر(ص) غضبناک شد و فرمود: "ای فرزند عوف، سوار اسبت شو و سپاهیان را فرابخوان، که بهشت روا نیست مگر بر مؤمن، و بگو که همه برای نماز اجتماع کنند". گفت: افراد گرد آمدند و پیامبرخدا(ص) بر آنان نماز

ناوبری کتاب